Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Sloboda aparati iz Čačka predala deo imovine državi
Fa­bri­ka Slo­bo­da apa­ra­ti iz Čač­ka pre­da­la je dr­ža­vi imo­vi­nu u vred­no­sti od 384,7 mi­li­o­na di­na­ra. Reč je o po­se­du ovog pred­u­ze­ća u Je­zdi­ni – 3,38 hek­ta­ra ze­mlji­šta, ha­la­ma za usi­si­va­če, šted­nja­ke i ha­li Boš sa anek­si­ma, sta­roj liv­ni­ci, ma­ga­ci­nu i zgra­di mar­ke­tin­ga.

Ugo­vor o pre­no­su, od­no­sno o iz­mi­re­nju pra­va i oba­ve­za, po­pi­sa­li su ne­dav­no Dra­gan Ste­va­no­vić, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu pri­vre­de, Ne­ven­ka Zelj­ko­vić u ime Re­pu­blič­ke di­rek­ci­je za imo­vi­nu i Mi­le Si­mo­vić, di­rek­tor Apa­ra­ta.

– Do pre­no­sa je do­šlo zbog du­ga na­še fa­bri­ke Fon­du za raz­voj Re­pu­bli­ke od 461,6 mi­li­o­na di­na­ra, i u to­ku je postupak da ta imo­vi­na bu­de pre­ne­ta u po­sed voj­ne kom­pa­ni­je Slo­bo­da, či­me bi dr­ža­va uve­ća­la svoj ka­pi­tal u tom pred­u­ze­ću – re­kao je Si­mo­vić za Po­li­ti­ku.

Proizvodne linije Aparata zaustavljene su pre jednu deceniju. Imovinu čine uglavnom nekretnine - polovina je preneta državi, dok drugu čini 80 ari i sedam hala, takođe u krugu Slobode. Aparati su pre tri i po godine dugovali 21 mil EUR, najviše kompaniji Sloboda (650 miliona dinara), pa Fondu za razvoj (tada 420 miliona), radnicima od tri do 15 plata (380 miliona), Elektrodistribuciji (174 miliona). Od tada, promenile su se samo iznosi na stavkama za kamate i dug sad dostiže 25 mil EUR.


Izbrisano 18 firmi
Traži se kupac za osam, a do kraja godine za još 11 preduzeća. U 143 kompanije za prodaju radi čak 43.000 radnika

VLADA je nedavno usvojila zaključak kojim se saglasila da se obustavi postupak privatizacije 12 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. Istu sudbinu dele i tri instituta, preduzeće "Varoš kapija", veterinarske stanice Kovin iz Skorenovca, dok su predlozi za uvođenje stečaja već podneti za RTV Pruga Lajkovac, Vranje i Radio Valjevo. Od 143 preduzeća namenjena za privatizaciju, u kojima radi oko 43.000 radnika, Ministarstvo privrede očekuje da će do kraja ove godine u tom statusu ostati - 120. Nadaju se ponekom kupcu, a ostatak čeka - stečaj.

Na prodaju je trenutno osam preduzeća, a još 11 bi moglo da se oglasi u narednih mesec dana.

- Trenutno su u toku javni pozivi za prodaju kapitala firmi "Doža Đerđ", Veterinarska stanica Loznica, Institut "Goša", "Elektroizgradnja", "Dunav", "Rekreaturs", "Betonjerka" i "Trem" - kažu u Ministarstvu privrede. - Do kraja godine se očekuje objava javnog poziva za prodaju kapitala Veterinarske stanice Novi Pazar, "Centroistoka", "Valjevske pivare", "Hidroenergetike" i "Metanolsko-sirćetni kompleksa". Kada je reč o pančevačkoj "Azotari", konačnu odluku o budućem statusu doneće Radna grupa.

Vlada je dala saglasnost i za obustavu postupka privatizacije Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju Velika Plana, "Naučnog instituta Temerin" i Stočarsko-veterinarskog centra Krnjača. Među preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, koje više ne traže kupca, su DES Novi Sad, "Metalac", "Lak žica", DES Beograd, "Univerzal", "Plast-metal"... U Udruženju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida nisu mnogo iznenađeni ovakvim raspletom.

- Većina tih preduzeća je bila na atraktivnim lokacijama, pa su ih na početku privatizacije investitori baš zbog toga i kupovali i gasili ih - objašnjava Branko Veljović, predsednik UO Udruženja. - Mi smo tada tražili zaštitu od Ministarstva za rad, a oni su sa Ministarstvom privrede našli način da ona budu izuzeta iz privatizacije. Upali smo u zamku. Ispostavilo se naknadno da smo tako zaštitili i neka preduzeća koja bez promene vlasništva nisu mogla da opstanu.

JOŠ BEZ RASPLETA

DO kraja godine pozivi neće biti raspisani za 19 preduzeća sa Kosova i Metohije, 25 koja su već u statusu unapred pripremljene reorganizacije, sedam veterinarskih stanica, 13 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i još 49 preduzeća za koje nije utvrđen model privatizacije.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta