Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Osam ponuda za kupovinu PKB-a - Među zainteresovanima i zvanično Kostić, Matijević, Al Dahra, Kinezi
Za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) zainteresovano je osam investitora iz Srbije i sveta. Pisma o zainteresovanosti za PKB poslali su kompanije Matijević i MK Grupa iz Srbije, Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dve kompanije iz Velike Britanije, jedna iz Kine i jedna iz Singapura, kao i jedan privrednik iz Kovina.

Ministar privrede Srbije Goran Knežević je rekao da će model privatizacije i poziv za dostavljanje obavezujućih ponuda uslediti za narednih mesec do mesec i po dana.

- Očekujem da dobijemo vlasnika do kraja godine - kaže Knežević. Da li će se plan realizovati, dodaje, zavisi od ozbiljnosti kupaca.

On je naveo da neće dozvoliti kupovinu zarad pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

- Postoji deo građevinskog zemljišta koji će biti izdvojen, oko mosta Borča–Zemun, i to neće biti predmet privatizacije. Sve ostalo poljoprivreno zemljište mora biti u funkciji poljoprivrede i proizvodnje - kaže ministar Knežević.

Ministarstvo privrede Srbije objavilo je 19. januara ove godine javni poziv za prikupljanje pisama investitora zainteresovanih za učešće u postupku privatizaciju PKB-a i četiri zavisna preduzeća - Poljoprivredna avijacija PKB, EKO - LAB, PKB Agroekonomik i Veterinarska stanica PKB.

Rok za dostavljanje pisama je bio 17. februar, a zainteresovani investitori treba da predlože cenu, model privatizacije, investicioni program, okvirni plan poslovanja i broj zaposlenih.

PKB je jedan od najvećih i najstarijih poljoprivrednih kombinata u Srbiji, ima preko 20 hiljada hektara obradive zemlje, preko 26 hiljada grla stoke, mašine, opremu, staklenike i 1.700 zaposlenih. Vrednost kapitala tog preduzeća je oko 51,2 milijarde dinara, a Skupština Beograda je septembra prošle godine prenela 99% akcija PKB-a na državu.

Među zainteresovanima i dve velike domaće kompanije

foto: Patrik Jech/shutterstock.com
- Rekli smo da pristajemo na bilo koji oblik privatizacije, kako država odluči. Naravno da bismo radije 100% vlasništva, ali ako država smatra da ima interesa da ostane kao akcionar, mi ćemo se prilagoditi - kaže Jovan Purar, direktor MK grupe.

Petar Matijević, vlasnik Industrije mesa Matijević, kaže da "ako bi se uslovljavao investitor s ostankom nečega, nekim brojem radnika, određene zemlje, broja krava i ostalog što ima PKB, to ne bi bilo dobro, to ne bi bila slobodna trgovina. Najbolje bi bilo da se proda osnovni i obrtni kapital, bez čega se ne može raditi".

Od Vlade očekuju da realno proceni vrednosti PKB-a i podsećaju da je prethodni pokušaj prodaje po ceni od 154 mil EUR propao jer se niko nije javio.

- PKB u priči vredi mnogo, ali nikad nije ostvario dobit. PKB je sada dužan 80 mil EUR, ako ovako nastavi biće teret državi, a prvim danom privatizacije država bi skinula teret - kaže Petar Matijević.


AIK banka dobila dozvolu ECB da preuzme Gorenjsku banku
Evropska centralna banka (ECB) donela je odluku kojom je AIK banci, u vlasništvu biznismena Miodraga Kostića, odobrila dalje sticanje akcija Gorenjske banke iz Kranja.

Na osnovu ove odluke AIK banka može steći do 100% kapitala i glasačkih prava u Gorenjskoj banci.

Kupovinom akcija Gorenjske banke AIK banka namerava da nastavi sa jačanjem poslovnog uticaja, kao i sa širenjem svog poslovanja i baze klijenata i partnera izvan granica Srbije, odnosno na tržište EU. Aktivnosti AIK banke poput ove ne rezultiraju isključivo širenjem saradnje sa lokalnim i EU tržištem na polju bankarskog poslovanja, već i stvaranjem pretpostavki za proširenje poslovanja na druge oblasti privrede, čime se jača ekonomska konkurentnost čitave regije, saopštila je AIK banka u sredu, 22. februara 2017. godine.

AIK banka je u januaru 2016. godine kupila 13,9% akcija Gorenjske banke, postavši tako drugi najveći vlasnik, posle Sava osiguranja koji drži 37,7% kapitala.

Centralna banka Slovenije naložila je 2016. godine Sava osiguranju da proda svoj udeo u Gorenjskoj, jer "nemaju finansijsku snagu da daju Gorenjskoj podršku koja joj je potrebna". Sava osiguranje je saopštilo krajem januara da su postigli dogovor sa još nekoliko vlasnika Gorenjske da prodaju svoje akcije, koje u zbiru prelaze 50% vlasništva u toj slovenačkoj banci.

AIK banka je prepoznata kao jaka, stabilna i pouzdana finansijska institucija u čitavom regionu, imajući u vidu da joj je Evropsko poslovno veće dodelilo priznanje za najbolju regionalnu instituciju u okviru svojih nagrada International Socrates Award Ceremony.

Prestižni britanski ekonomski magazin International Banker je, u okviru nagrada Banking Awards, AIK banci dodelio 2015. i 2016. godine nagrade za najbolju komercijalnu banku u Srbiji i najbolju banku u pružanju servisa klijentima u Istočnoj Evropi.


Eight bids for PKB purchase – Among interested parties officially Kostic, Matijevic, Al Dahra, Chine
Eight bids for PKB purchase – Among interested parties officially Kostic, Matijevic, Al Dahra, Chinese company...

Eight investors from Serbia and abroad are interested in privatizing Poljoprivredna Korporacija Beograd (PKB). Letters of intent have been sent by Serbi"s Matijevic and MK Group, UAEs Al Dahra, two companies from Great Britain, one from China and one from Singapore, as well as a businessman from Kovin.

Minister of Economy Goran Knezevic said that the model of privatization and the invitation for the submission of binding bids were to follow a month to a month and a half later.

– I expect that we will find an owner by the end of the year – Knezevic says. Whether the plan will be realized, he adds, depends on how serious the purchasers are.

He stated that he would not allow any purchase aiming to turn the agricultural land into building land to take place.

– Theres a section of the building land which will be set aside, namely, the area around the Borca-Zemun bridge, which will not be subject to privatization. All other agricultural land needs to serve for agricultural production – Minister Knezevic says.

On January 19, the Ministry of Economy of Serbia opened a public invitation for the collection of letters of intent from investors interested in taking part in the privatization of PKB and four subsidiaries – Poljoprivredna Avijacija PKB, EKO - LAB, PKB Agroekonomik i Veterinarska Stanica PKB.

The deadline for the submission of letters was February 17, and interested investors were supposed to propose the price, the privatization model, the investment program, the general business plan, as well as the number of employees.

PKB is one of the biggest and oldest agricultural collectives in Serbia, with over 20 thousand hectares of arable land, more than 26 thousand head of cattle, machinery, equipment, greenhouses and 1,700 employees. The value of the company"s assets amounts to around RSD 51.2 billion, and the Assembly of the City of Belgrade transferred 99% of PKB shares to the state in September 2016.

Two big local companies among interested parties


– We said that we would accept any form of privatization the state opted for. Of course, we would more gladly take 100% of the ownership, but if the state believes that it has an interest in remaining a shareholder, we will adjust accordingly – says Jovan Purar, director of MK Group.

Petar Matijevic, owner of Industrija Mesa Matijevic, says that if an investor were given a condition to keep something, a certain number of workers, certain land, a number of cows, or anything PKB owns, that would not be good, as that would not be free trade. The best option is to sell the fixed and working assets, without which we cant work.

The government is expected to provide a realistic evaluation of PKB, and the interested parties remind that the previous attempt at the sale at the price of EUR 154 million failed as no one had answered the invitation.

– PKB is worth a lot on paper, but it has never made profit. It now owes EUR 80 million, and if this continues, it will be a burden to the state, which the state would free itself of with the first day of privatization – Petar Matijevic says.


AIK Bank gets permit by ECB for Gorenjska Banka takeover
The European Central Bank (ECB) has reached the decision approving the acquisition of shares of the Kranj-based Gorenjska Banka by AIK Bank, owned by businessman Miodrag Kostic.

Based on this decision, AIK Bank can acquire up to 100% of the assets and voting rights in Gorenjska Banka.

By purchasing the shares of Gorenjska Banka, AIK Bank intends to keep strengthening its business influence and expanding its operations and client and partner pool outside Serbia, i.e. to the EU market. Activities such as this do not only result in expanding the cooperation of AIK Bank with the local and EU market in the field of banking operations, but in creating conditions for the expansion of operations to other industries, thereby strengthening the economic competitiveness of the entire region, AIK Bank reported on Wednesday, February 22, 2017.

AIK Bank bought 13.9% shares of Gorenjska Banka in January 2016 and became its second biggest owner after Sava Osiguranje, which holds 37.7% of the assets.

The Central Bank of Slovenia ordered Sava Osiguranje to sell its stake in Gorenjska Banka in 2016, as “they dont have the financial strength to provide Gorenjska Banka with the support it needs”. Sava Osiguranje reported in late January that they had reached an agreement with several other owners of Gorenjska to sell their shares, which, combined, exceed 50% of the ownership in this Slovenian bank.

AIK Bank has been recognized as a strong, stable and reliable financial institution in the entire region, considering that the European Business Council acknowledged it to be the best regional institution at its International Socrates Award Ceremony.

The prestigious British economics magazine International Banker awarded AIK Bank as the best commercial bank in Serbia and the best bank in providing client services in East Europe at its 2015 and 2016 Banking Awards.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta