Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijentiLinkovi
Info centar
Pojmovi: berzanski posrednik, broker, diler, Prospekt, nalog za kupovinu, nalog za prodaju, preovlađujuća cena, reperna cena, Privremeni registar, Akcijski fond.
Odgovor:
Berzanski posrednik: Pravno lice osnovano po posebnom zakonu za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu-berzi. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao:
Broker - posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti u svoje ime, a za račun klijenta (komisionar) ili u ime i za račun klijenta (zastupnik). Za svoje usluge brokeri naplaćuju proviziju, a osim posredovanja mogu imati i savetodavnu ulogu. Po pravilu, provizija se plaća po izvršenju transakcije;
Diler - trgovac hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime i za svoj račun (principal). Zaradu ostvaruje razlikom u ceni hartije (kupovna cena – prodajna cena), snoseći eventualni rizik gubitka. Diler može istupati i kao komisionar i zastupnik.
Prospekt – dokument – lična karta firme koja sadrži podatke o poslovanju firme iz bilansa za protekle 3 godine, podatke o delatnosti, imovini, položaju na tržištu, dividendi/gubitku, mišljenje ovlašćenog revizora, podatke o emisijama akcija, većinskim vlasnicima, knjigovodstvenoj vrednosti akcija itd. Prospekt mora biti overen od ovlašćenog lica firme i dostavljen Berzi radi zakazivanja trgovanja.

Nalog za kupovinu/prodaju - nalozi koje klijent - kupac i klijent - prodavac daju svojim brokerima za izvršenje kupovine, odnosno prodaje konkretne hartije od vrednosti. Berzanski posrednik naloge svojih klijenata sortira po vrsti i ceni, tako da brokeru berze može da ispostavi zbirne naloge kupovine odnosno prodaje.

Preovlađujuća cena – cena po kojoj se ostvaruje najveći promet akcija, meren brojem akcija.

Reperna cena – cena uspostavljena na granici zone fluktuacije po kojoj nije dozvoljeno zaključivanje transakcija.

Privremeni registar – Do organizovanja centralnog registra akcija formira se Privremeni registar u okviru Agencije za privatizaciju RS. U Privremenom registru upisuju se podaci o akcionarima, vrsti akcija, broju akcija, kao i promene tih podataka.

Od 01.01.2004. godine Privremeni registar više ne postoji, a njegove poslove je preuzeo Centralni registar.

Privremeni registar je izdavao isprave za upis navedenih podataka u knjigu akcionara Firme.

Centralni registar – Da bi se obezbedili uslovi za organizovano trgovanje i deponovanje materijalizovanih obveznica devizne štednje, 19. novembra 2001. godine formirano je i otpočelo sa radom odeljenje u sastavu Narodne Banke Jugoslavije koje se bavilo poslovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Sistem je bio zasnovan na principu registracije i prenosa vlasništva nad prethodno deponovanim hartijama od vrednosti, dok je saldiranje novčanog dela transakcije bilo isključivo u bankama. Pošto je izmirenje novčane obaveze bilo u deviznom znaku, plaćanje se vršilo preko inokorespondentnih banaka, a imajući u vidu broj karika u lancu saldiranja, saldiranje značajnog broja transakcija se nije izvršavalo u predviđenom roku, T+3 (tri dana nakon trgovanja). Pored toga, sistem je bio i skup, jer se za svaki transfer novca plaćao trošak međunarodnog platnog prometa, a na iznose koji su nekada bili i manji od 100 evra, transakcioni troškovi su dostizali i do 5% od tržišne vrednosti transakcije.

Pošto sistem nije zadovoljavao zahteve korisnika niti je bio u skladu sa medjunarodnim standardima, već početkom 2002. godine započet je redizajn celog procesa i sa tehničkog i sa proceduralnog stanovišta sa ciljem da se otklone uočeni nedostatci. Takođe, pristupilo se uvođenju nove funkcije u rad Centralnog registra hartija od vrednosti, uvođenje funkcije klirinške kuće, odnosno centralizovanog saldiranja novčanog dela transakcije. Objedinjavanje saldiranja hartija sa saldiranjem novčanog toka je omogućilo da se ispuni osnovni princip na kome se zasnivaju moderne klirinško depozitne organizacije, a to je istovremeno plaćanje i prenos vlasništva nad hartijama od vrednosti (delivery vs. payment - DVP).

Novi projekat je formalno započet u proleće 2002. godine, i pošto je pored registra hartija od vrednosti podrazumevao i objedinjavanje klirinške funkcije, dobio je radni naziv «BEOKLIRING» – po ugledu na Euroclear.

Povoljnu okolnost pri implementaciji novog koncepta je predstavljala činjenica da je istovremeno tekao proces pisanja novog Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u koji je unešen i zakonski utemeljen odabrani model centralne klirinško depozitne institucije. Smanjeni obim trgovanja neposredno posle novogodišnjih praznika je iskorišćen za početak rada, tako da je 14. januara 2003. godine nova platforma za kliring i saldiranje hartija od vrednosti postala zvanično operativna.

U potpunosti je eliminisano kašnjenje u saldiranju, znatno redukovan rizik saldiranja a transakcioni troškovi dovedeni na prihvatljiv nivo. Pouzdanost i efikasnost sistema je privukla i nove emitente, tako da se pored obveznica stare devizne štednje i blagajničkih zapisa Narodne banke Srbije, od aprila 2003. godine u Centralnom registru hartija od vrednosti vrši registracija i primarna prodaja kratkoročnih hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija - obveznica Trezora.

Zaokruživanje celokupnog sistema je izvršeno osamostaljivanjem Centralnog registra hartija od vrednosti i njegovim izdvajanjem iz Narodne banke Srbije u decembru 2003. godine, kao i prenosom baze podataka o vlasnicima akcija iz Agencije za privatizaciju – Privremenog registra u januaru 2004. godine.

Akcijski fond – pravno lice osnovano Zakonom o Akcijskom fondu (“SL. Glasnik RS” br. 38/2001) kome se prenose akcije, odnosno udeli:

preostali do dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija u preduzećima koja su izvršila privatizaciju dela društvenog, odnosno državnog kapitala prema odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001);
akcionara koji su odustali od otplata upisanih akcija koje se otplaćuju na osnovu Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90), Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine ("Službeni glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94) i Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001);
koje Fond za razvoj Republike Srbije prenese Akcijskom fondu radi prodaje;
preostali posle prodaje kapitala u postupku privatizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija;
Akcijski fond je dužan da akcije koje su mu prenete proda najkasnije u roku od šest godina od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija.
Sva pitanja     na vrh
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta