Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima
Novi Zakon o privrednim društvima stupio je na snagu 04.06.2011. godine, a počinje da se primenjuje 01.02.2012. godine.

Prema članu 591. i 592. Zakona, postojeća privredna društva dužna su da svoje organe usklade sa ovim zakonom do početka njegove primene, odnosno do 01.02.2012. godine za društva sa ograničenom odgovornošću i do 30.06.2012. godine za akcionarska društva.

Društva su takođe dužna da izvršene promene kod društava sa ograničenom odgovornošću registruju, u skladu sa Zakonom o registraciji, u roku od tri meseca od dana početka primene Zakona odn. do 30.04.2012. godine a kod akcionarskih društava do 15.07.2012. godine.

Neke od najvažnijih promena novog Zakona su:
 1. Zastupnik privrednog društva može da bude i pravno lice, s tim da društvo mora da ima najmanje jednog zastupnika koje je fizičko lice;
 2. Osnovni kapital društva izražava se u dinarima;
 3. Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnoj komunikaciji;
 4. Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta, odnosno statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata;
 5. Društvo može imati posebnu adresu za prijem pošte registrovanu u registru privrednih subjekata;
 6. Ukinuta obaveznost isticanja pojedinih podataka u poslovnim pismima prema trećim licima;
 7. Uvedena obaveza pribavljanja saglasnosti nadležne institucije za korišćenje imena Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine na stranom jeziku.
Društvo sa ograničenom odgovornošću:
 • isključeno je ograničenje broja članova koje društvo može da ima;
 • ukinuta je knjiga članova društva, a uvedena je evidencija članova;
 • svojstvo člana stiče se upisom u registar;
 • minimalni osnovni kapital društva iznosi 100 dinara (ovde se u Zakonu verovatno radi o grešci, koja će naknadno biti ispravljena);
 • izmenjen je način sticanja sopstvenih udela;
 • pravo preče kupovine pripada isključivo članovima društva, ali ne i samom društvu;
 • dozvoljeno je pretvaranje duga u ulog;
 • ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja:
  1. jednodomni, gde će društvo imati skupštinu i direktora/e koje bira skupština društva,
  2. dvodomni, gde skupština bira nadzorni odbor, a nadzorni odbor direktora/e. Da bi neko lice moglo da bude birano u nadzorni odbor mora da ispunjava propisane uslove.
 • mogućnost postojanja više direktora koji mogu biti i pravna lica;
 • nepostojanje upravnog odbora;
 • funkcija upravljanja odvojena je od nadzora;
 • razlikovanje isključenja člana odlukom skupštine i u sudskom postupku.
Akcionarsko društvo:
 • nema podele na zatvorena i otvorena akcionarska društva, već na javna i ona koja to nisu;
 • svako društvo koje to nije, može postati javno;
 • osnivački akt akcionarskog društva se ne može menjati;
 • statut je sada obavezan akt za akcionarska društva, a potpisuju ga akcionari osnivači;
 • ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala društva;
 • nominalna vrednost jedne akcije ne može biti niža od 100 dinara;
 • minimalni osnovni kapital iznosi 3.000.000,00 dinara;
 • u javnom akcionarskom društvu povećanje osnovnog kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital;
 • obavezna je pisana izjava za upis smanjenja kapitala kod Centralnog registra;
 • statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine;
 • glasanje se može vršiti i pismenim putem;
 • statutom se može isključiti obaveza overe potpisa prilikom glasanja;
 • punomoćje za glasanje nije prenosivo;
 • nepostojanje upravnog odbora;
 • ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja:
  1. jednodomni, gde će društvo imati skupštinu i jednog ili više direktora koji moraju ispunjavati propisane uslove,
  2. dvodomni, gde će društvo imati skupštinu, koja bira nadzorni odbor i jednog ili više izvršnih direktora, odnosno izvršni odbor (najmanje tri izvršna direktora) koga bira nadzorni odbor.
Kompanija Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta d.o.o. ima tim stručnjaka koji može sprovesti sva usklađivanja koja ja Vaša kompanija u obavezi da ispuni, shodno novom Zakonu o privrednim društvima.


Za dodatne informacije, možete nam se obratiti putem e-mail-a: firma@mcentar.rs ili na telefon 011/3085-780.
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta