Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Sunoko" ne odustaje od šećerana u Žablju i Crvenki
"MK grupa" veruje da velike šanse postoje za pozitivan stav Komisije za zaštitu konkurencije uz neke dodatne uslove. Tender je još uvek aktuelan i još uvek se čeka konačna odluka Komisije - izjavio je za "Dnevnik" Ljubiša Radenković direktor "Sunokoa", odgovarajući na pitanje da li je "MK grupa" i dalje u igri za kupovinu šećerana "Hellenic sugar" u Srbiji.

- Važno je razumeti da kada radi šećerana, rade rudnici uglja, potrebne su ogromne količine mazuta, nafte, kamena. Na primer, za četiri meseca trajanja kampanje za "MK grupu" radi 400 kamiona 24 sata na dan. Pri tome, neto izvoz na 100 evra izvezenog šećera je 80 evra. Na neto izvoz čelika od 100 evra, realan neto izvoz nije veći od 20 evra, jer 80 posto čini uvoz. Dakle, 100 evra šećera je isto kao kad izvezete 400 evra čelika - ukazao je sagovornik "Dnevnika".

Govoreći o otkupnoj ceni šećerne repe prvi čovek "Sunoka", kompanije koja je u okrilju MK grupe, napomenuo je da se aktuelna ugovorna cena šećerne repe koju ova kompanija primenjuje kreće od 36 do 40 evra, zavisno od ugovorenih uslova, rokova isplate pariteta isporuke i referentnog kvaliteta.


Strani investitori problem oko Agrobanke podižu na diplomatski nivo
Ljubljanski list "Poslovni dnevnik" piše da je odluka Narodne banke Srbije (NBS) da se Agrobanci oduzme dozvola za rad i njena imovina prenese na Novu Agrobanku na putu da preraste u diplomatski spor.

Naime, prema pisanju ovog lista, slovenački ambasador u Srbiji Franc But sastao se u ponedeljak sa guvernerom NBS-a Dejanom Šoškićem i "izrazio svoj protest u vezi sa štetom koja je naneta slovenačkim investitorima" koji su akcionari Agrobanke ili upravljaju akcijama za treća lica. Prema izvorima ovog lista slične proteste će uputiti i švedske i austrijske diplomate u ime investicionih fondova East Capital i Raiffeisen.

Ovom slovenačkom dnevniku, NBS je saopštila da je dozvola Agrobanci oduzeta na osnovu aktuelnog Zakona o bankama. "On omogućava da se banci koja se nalazila pod prinudnom upravom, povuče dozvola za rad ukoliko aktivnosti koje su sprovođene nisu dovela do poboljšanja njenog finansijskog stanja", navodi se u saopštenju NBS-a.

Ljubljanski list napominje i da su slovenački i drugi akcionari Agrobanke u protekla dva meseca tražili vanrednu reviziju poslovanja banke, ali da država u dva navrata nije obezbedila kvorum za održavanje sednice. Uprkos ovome, NBS je prema navodima ovog dnevnika upravo na akcionare prebacila veći deo odgovornosti za propast banke s obzirom da "se nisu postarali za povećanje kapitala, poboljšanje likvidnosti odnosno za servisiranje obaveza banke".

Potraživanja akcionara pod administrativim upravljenjem

Potraživanja akcionara "Agrobanke", bilo da su po osnovu akcionarskog uloga ili ulaganja na berzi, ostaju u toj banci pod administrativnim upravljanjem, a deoničari će moći da se naplate iz određenih potraživanja koja su ostala u "Agrobanci", rečeno je Tanjugu u "Novoj Agrobanci".

Kako su podsetili u toj banci, najduže 25 dana posle oduzimanja dozvole za rad "Agrobanci" Agencija za osiguranje depozita doneće odluku o tome da li će ta banka pod administracijom otići u stečaj.

U "Agrobanci" pod administracijom ostala su potraživanja akcionara i potraživanja od firmi koje su u stečaju, a na "Novu Agrobanku" preneti su svi depoziti - i građana, i preduzetnika, malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i deo potraživanja.


Akcionari Agrobanke dobiće novac
Potraživanja akcionara Agrobanke, bilo da su po osnovu akcionarskog uloga ili ulaganja na berzi, ostaju u toj banci pod administrativnim upravljanjem.

Kako kažu u Novoj Agrobanci, deoničari će moći da se naplate iz određenih potraživanja koja su ostala u Agrobanci.

Kako su podsetili u toj banci, najduže 25 dana posle oduzimanja dozvole za rad Agrobanci Agencija za osiguranje depozita doneće odluku o tome da li će ta banka pod administracijom otići u stečaj.

U Agrobanci pod administracijom ostala su potraživanja akcionara i potraživanja od firmi koje su u stečaju, a na Novu Agrobanku preneti su svi depoziti - i građana, i preduzetnika, malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i deo potraživanja.

Prema Zakonu o bankama, u roku od dve godine država mora da odluči šta će biti sa Novom Agrobankom, da li će je prodati, pošto je osnivač Agencija za osiguranje depozita, ili će da je dokapitalizuje od domaćih i stranih akcionara, rečeno je u Novoj Agrobanci.

Narodna banka Srbije je 25. maja oduzela dozvolu za rad Agrobanci, u kojoj je bila uvedena prinudna uprava od 29. decembra 2011. godine.

Istovremeno sa oduzimanjem dozvole za rad, NBS je imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora te banke, koja će u periodu administrativnog upravljanja imati sva ovlašćenja upravnog odbora, izvršnog odbora i skupštine banke utvrdjene zakonom.

Agencija za osiguranje depozita je u medjuvremenu podnela NBS zahtev za davanje dozvole za rad banke koja bi poslovala pod nazivom Nova Agrobanka, a centralna banka je ocenila da su ispunjeni propisani uslovi i dala traženu dozvolu za rad.

Nova Agrobanka, čiji je jedini vlasnik Agencija za osiguranje depozita, odnosno država, osnovana je radi prenosa svih obaveza i dela potraživanja Agrobanke na tu banku, a u cilju obezbedjenja kontinuiteta u sprovodjenju poslovnih aktivnosti Agrobanke i zaštite interesa svih njenih deponenata i drugih poverilaca u potpunosti.

Preostale obaveze i potraživanja ostaju u banci pod administracijom, koja traje najduže 25 dana od dana donošenja rešenja NBS o oduzimanju dozvole za rad. To znači da su svi depoziti i drugi poverioci u celini zaštićeni i sigurni, budući da će nova banka nastaviti sa nesmetanim poslovanjem i urednim servisiranjem svojih obaveza u potpunosti.


Agrobank problem gets raised to diplomatic level by foreign investors
Ljubljana newspaper "Business Journal" says that the decision of the National Bank of Serbia (NBS) to suspend Agrobank's licenses and to transfer its assets to New Agrobank is about to grow into a diplomatic dispute.

According to the Newspaper, Slovenian Ambassador to Serbia, Franc But, met on Monday with the Governor of NBS, Dejan Soskic, and "expressed his protest related with the damage inflicted to Slovenian investors" who are shareholders of Agrobank or who manage shares of third parties. According to the source of this Journal, similar protests are soon to be expressed by the Swedish and Austrian diplomats on behalf of the investment funds East Capital and Raiffeisen.

NBS reported to this Slovenian daily newspaper that the license taken from Agrobank was legitimate according to the current Banking Law. "It allows withdrawal of licence from the bank under administrative management if the undertaken activities hadn't led to improvements in its financial condition," it was said in NBS' statement.

Ljubljana newspaper also notes that the Slovenian and other shareholders of Agrobank have been asking for the past two months for another additional audit of the bank's activities, but on two occasions the state did not provide a quorum for holding the meeting. Despite this, according to this Journal, NBS has transferred to shareholders most of the responsibility for the collapse of the bank since they "did not provide funds for the increase of the capital, for improvement of liquidity and funds for servicing bank's obligations."

Claims of shareholders under Administrative Management

Claims of Agrobank's shareholders, "whether they are based on the role of shareholders or investing on the stock exchange, will remain in the bank under the administrative management, and the Shareholders will get paid from certain claims which remained in Agrobank, as it was explained to Tanjug by representatives of the New Agrobank.

As they recalled at the bank, no longer than 25 days after the revocation of Agrobank's license to operate, Deposit Insurance Agency will bring a decision on whether the bank under administration will go into bankruptcy.

Claims by shareholders and by the companies in bankruptcy have remained under administration in Agrobank, and all deposits have been transferred to the New Agrobank - from the citizens and entrepreneurs, small, medium and large enterprises, as well as part of the claims.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta