Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Emitenti
Promena pravne forme iz otvorenog u zatvoreno AD ili u DOO

 

Obaveza upisa vlasništva nad akcijama u Centralni registar

 

Novi način rada Skupštine akcionara
Promena pravne forme iz otvorenog u zatvoreno AD ili u DOO

Stupanjem na snagu Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (od 11.12.2006. godine), kao i relevantnih podzakonskih akata, stvorili su se uslovi za sprovođenje promene pravne forme akcionarskih društava i to:

  • iz forme Otvorenog akcionarskog društva u Zatvoreno akcionarsko društvo i

  • iz forme Otvorenog akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uslovi za sprovođenje navedenih promena pravne forme su:

  • za prelazak iz otvorenog u zatvoreno akcionarsko društvo je da postoji maksimalno 100 akcionara,

  • za prelazak iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću je da postoji maksimalno 50 akcionara.

Ukoliko ste zainteresovani za sprovođenje neke od navedenih promena pravne forme, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da su stručnjaci Centra u mogućnosti da za vas sprovedu celokupnu proceduru i da izrade svu potrebnu dokumentaciju za promenu pravne forme.

Promenom pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno ili u društvo sa ograničenom odgovornošću dobija se sledeće:

  1. promet akcija (ili udela) se vrši bez posredstva Berze,

  2. povećanje kapitala novim ulozima (novčanim ili nenovčanim) se vrši bez saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti,

  3. smanjuju se tekući troškovi prema institucijama finansijskog tržišta,

  4. veća sloboda pri definisanju organa firme i odnosa među akcionarima (ili udelnicima),

  5. mogućnost da se promena pravne forme iskoristi za otkup akcija od manjinskih akcionara po tržišnoj vrednosti, odnosno mogućnost da manjinski akcionari ostvare pravo na dobijanje tržišne vrednosti svojih akcija i sl.

Centar je u mogućnosti da predloži i modele smanjenja postojećeg broja akcionara na zahtevani broj sa ciljem promene pravne forme. 

 

Za sve informacije i predloge oko promene pravne forme, predlažemo vam da nas posetite i omogućite da vam prenesemo naša iskustva i moguća rešenja.

na vrh
Obaveza upisa vlasništva nad akcijama u Centralni registar

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (od 01.10.2003. godine), kao i relevantnih podzakonskih akata (od 29.10.2003. godine), i formiranjem Centralnog registra akcija, stvorili su se uslovi za primenu određenih odredbi navedenih propisa kod akcionarskih društava. Pored niza promena koje donosi novi zakon u odnosu na Zakon o hartijama od vrednosti i Zakona o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima (koji su prestali da važe), kao najznačajnije po redosledu ispunjenja se ističu sledeće:

Članom 260 Zakona, propisana je obaveza svakog akcionarskog društva da dostavi podatke o svojim vlasnicima u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona,

Članom 210, Centralni registar se obavezao da dostavlja listu akcionara na zahtev, odnosno po ovlašćenju akcionarskog društva radi utvrđivanja prava glasa na skupštini akcionara, kao i radi ostvarivanja prava kod isplate dividende i

Članom 262 propisane su procedure i rokovi za dematerijalizaciju hartija od vrednosti.

Navedene tri odredbe Zakona, pored Zakona o računovodstvu, ukazuju na neophodnost korišćenja informacionog sistema za praćenje analitike vlasnika nad akcijama.

Kao prvo, potrebno je usaglasiti postojeće podatke o akcionarima sa potrebama informacionog sistema Centralnog registra u cilju pripreme i slanja podataka potrebnih za upis vlasništva nad akcijama. Takođe, nakon izvršenog upisa, Centralni registar će za svako zasedanje Skupštine akcionara, na zahtev akcionarskog društva, dostavljati listu akcionara u cilju formiranja glasačkog tela za zasedanje.

Kako je većina privatizovanih ili delimično privatizovanih firmi dobilo veliki broj akcionara – fizičkih lica koji su akcije stekli besplatno ili kupovinom pod povlašćenim uslovima, tako za svako zasedanje skupštine akcionara, bez upotrebe adekvatnog informaciong sistema, bilo bi potrebno mnogo vremena i napora da se izvrše pripreme za glasanje. Isti problem se javlja i sa isplatom ili reinvestiranjem dobiti.

Sa druge strane, po Zakonu o računovodstvu, akcionarsko društvo je dužno da dostavi svakom svom akcionaru izveštaj o njegovom iznosu kapitala, a u cilju prijave poreza na imovinu. Kako Centralni registar neće i ne može da vodi podatke o visini ukupnog kapitala (revalorizacione i druge rezerve), kao ni o visini gubitka, odnosno dobiti, takođe se ukazuje potreba za vođenje registra akcionara kod samog akcionarskog društva.

U cilju sprovođenja navedenih zakonskih odredbi, Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta je za svoje klijente – akcionarska društva razvio potrebna softverska rešenja i procedure, i preduzeo potrebne radnje pred nadležnim institucijama, kako bi i dalje nastavili nesmetano vođenje registra akcionara i ispunjavali sve propisane obaveze.

Ukoliko imate nedoumica sa tumačenjem i primenom navedenih zakonskih rešenja, predlažemo vam da nas posetite i omogućite da vam prenesemo naša iskustva i moguća rešenja.

na vrh
Novi način rada Skupštine akcionara

Pravilnikom o sadržini i formi zastupničke izjave koji je Komisija za hartije od vrednosti donela, a koji je stupio na snagu 29.10.2003. godine, propisani su načini i uslovi za zastupanje akcionara u zasedanju Skupštine akcionara. U nastavku citiramo delove navedenog pravilnika:

Član 2.

Zastupnička izjava je pisani dokument kojim se pozivaju akcionari sa pravom glasa u skupštini akcionarskog društva da daju punomoćje određenom licu navedenom u toj izjavi radi zastupanja na redovnim ili vanrednim skupštinama tog društva.

Lice koje namerava da uputi poziv akcionarima da daju punomoćje za zastupanje na skupštini akcionara dužno je da pripremi zastupničku izjavu i da je dostavi tim akcionarima u skladu sa ovim pravilnikom.

Sastavni deo zastupničke izjave je predlog punomoćja i dostavlja se akcionarima sa tom izjavom.

Član 5.

Zahtev za odobrenje zastupničke izjave podnosi se Komisiji za hartije od vrednosti 30 dana pre dostavljanja poziva za održavanje skupštine akcionara i zastupničke izjave akcionarima.”

Kao što se iz navedenog može zaključiti, priprema zasedanja skupštine akcionara je poprilično iskomplikovana, tako da od akcionarskog društva zahteva dodatne napore i troškove. Poslovi koje treba izvršiti su sledeći:

Priprema podataka o mogućim zastupnicima u skupštini akcionara,

Priprema Zahteva Komisiji za hartije od vrednosti za odobrenje predloga Zastupničke izjave sa predlogom punomoćja,

Prijem i evidentiranje podataka o vlasništvu nad akcijama svih akcionara dobijenih od Centralnog registra,

Priprema i štampa Zastupničke izjave sa punomoćjem za sve akcionare koji mogu biti zastupani u Skupštini,

Evidentiranje izjašnjenja svakog akcionara o svom punomoćniku,

Evidentiranje izjašnjenja svakog akcionara o svakoj tački dnevnog reda.

Imajući u vidu napred navedeno, tehnologija pripreme i sprovođenja zasedanja skupštine akcionara zahteva angažovanje i obuku većeg broj radnika od dosadašnjeg ili, angažovanje partnera koji ima iskustva iz te oblasti i koji je kadrovski, hardverski i softverski osposobljen da posao završi na pravi način u propisanim rokovima.

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta na našem tržištu je prisutan od 1998. godine, između ostalog, sa uslugom vođenja portfelja akcija i zastupanja preko 7000 akcionara u akcionarskim društvima (Hemofarm Koncern a.d., Velefam a.d. Holding kompanija, itd). Na taj način Centar je razvio potrebna softverska rešenja (ISUP, ISSA), kao i potrebne procedure za nastavak zastupanja akcionara prema novim propisima, kao i za sprovođenje navedenih procedura u akcionarskim društvima kod kojih ne zastupa akcionare.

U cilju sprečavanja pojave dodatnih troškova za sprovođenje svakog zasedanja Skupštine akcionara, kao i drugih procedura (usaglašavanje sa Centralnim registrom, obračun i isplata dividende, obaveštenje o visini kapitala, pregled struktura kapitala po interesnim grupama, itd.), predlažemo vam da posetite naše prostorije i upoznate se sa našim uslugama, proizvodima i rezultatima, kako bismo vam predložili načine za prevazilaženje novonastalih problema.

na vrh
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta