Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Planum" počeo veliki posao u Angoli vredan oko 1 mlrd USD
Građevinska firma "Planum" iz Beograda počela je realizaciju velikog posla u Angoli, a njegova ukupna vrednost je veća od milijardu dolara, rečeno je u tom preduzeću.

Potpisana su tri protokola u vezi sa radovima na tri grupe objekata u zemlji na jugozapadu Afrike - rekonstrukciji vojne baze, izgradnji vojne bolnice, kao i niza skladišta i fabrike lekova, rekao je Tanjugu generalni direktor "Planuma" Ratomir Todorović.

Protokoli za izvođenje posla su potpisani na osnovu ranije potpisanog međudržavnog sporazuma Srbije i Angole.

"Planum" ima registrovanu firmu u Angoli, a posao obuhvata takođe projektovanje, izradu studija, što sve ulazi u vrednost posla, rekao je Todorović najavljujući da bi sami građevinski radovi mogli da počnu tek u drugoj polovini 2013.

- Naše ekipe geometara i drugih stručnjaka su već na terenu, gde se obavljaju istražni radovi - kazao je Todorović dodajući da se sve faze i procedure odvijaju planiranom dinamikom.

Angola je, prema Todoroviću, pripremila teren za te projekte koje je uvrstila u svoj budžet i planira da zaposli dobar deo lokalne radne snage na izgradnji tih objekata.

Todorović je naveo da će rekonstruisati vojnu bazu koju je Planum izgradio pre skoro 30 godina.

"Planum" radi u Angoli neprekidno od 1979. godine, a u toj zemlji je u poslednjih dvadesetak godina prisutan kao lokalna firma.

- Mi smo hteli da iskoristimo naše prisustvo tamo i dobre kontakte kako bi se maksimalno uključila naša privreda, građevinske firme, preduzeće SDPR Jugoimport... - rekao je Todorović.

Angola koja se prostire na preko 1,2 miliona kvadratnih kilometara, a naseljava je blizu 20 miliona stanovnika, poslednjih godina je najbrže rastuća privreda u svetu.

Angola poseduje velike rezerve ruda i nafte i njena privreda, je posle dobijanje nezavisnosti 1975. od Portugalije bila sistematski uništavana građanskim ratom koji je trajao do 2002.

U periodu od 2001. do 2011, Angola je najbrže rasla na svetu, po prosečnoj stopa od oko 11%.

Prosečna stopa rasta ukupnog domaćeg proizvoda (BDP) između 2005. i 2007. je dostigla čak 20 odsto.

Angolski BDP meren paritetom kupovne moći (PPP, prema tržišnim cenama) procenjen je 2011. na 115,7 milijardi dolara, a dohodak po stanovniku 5.894 dolara.

Angolske rezerve deviza i zlata su na kraju 2011. iznosile 28,3 milijarde američkih dolara.

Angola ove godine očekuje stopu rasta BDP od osam posto.

Razvoj vuče nafta po čijoj je prozvodnji Agola treća u Africi (posle Nigerije i Libije), a značajnu ulogu imaju i dijamanti.

Poslednjih godina ubrzano se razvijaju i druge grane, pa, na primer, Narodna Republika Kina, koja je Angoli dala kredit od dve milijarde dolara, pomaže u postavljanju superbrze Internet mreže 4G.

Bogate kompanije iz Angole sada kupuju firme u najznačajnijim portugalskim sektorima kao što su energetika, bankarstvo, telekomunkacije, ovladale su naftnim sektorom i dijamantima u toj članici Evropske unije, a velike interes imaju i za preduzeća iz prehrambene industrije, posebno one koje prozvode ulje, šećer, vino…

Na drugoj strani, u Angolu sve više počinju da odlaze mladi, obrazovani Portugalci koji u domovini ne mogu da nađu posao.

Stručnjaci predviđaju Angoli nastavak brzog rasta i preporučuju investiranje i razvoj poslova sa ovom zemljom i u njoj.


Partner za "Železaru" polovinom 2013. godine?
Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja izjavio je danas da očekuje da će u prvoj polovini sledeće godine biti pronađen strateški partner za "Železaru Smederevo", kako bi ta fabrika oživela i počela sa proizvodnjom.

- Veliki sam optimista da ćemo taj posao završiti vrlo brzo, čak sam spreman da kažem da ćemo to biti u prvoj polovini naredne godine - rekao je ministar Bačević.

Bačević je podsetio da je za "Železaru" zainteresovana jedna ruska kompanija, čije ime nije želeo da otkrije, ali je dodao da postoje i drugi potencijalni partneri sa kojima se razgovara i svi su sa Istoka.

Ti potencijalni partneri su uglavnom Rusi i Ukrajinci, jer imaju istu tehnologiju koja je ugrađena i u smederevsku železaru, precizirao je Bačević.

- Nije se ta priča svela samo na jednu kompaniju. Ima više interesenata, a mi naravno, tražimo najbolje rešenje - dodao je on.

Pošto je u "Železaru" ugrađena ruska tehnologija, Rusi su prepoznali da bi koristeći tu tehnologiju, čak i u ovim uslovima krize, mogli da ostvaruju između 10 i 15 procenata veću proizvodnju čelika nego što su to radili njihovi prehodnici na istoj tehnologiji , istakao je Bačević.

"Železara" sada za Srbiju predstavlja "kamen oko vrata" jer radi na tehnološkom minimumu, a vlada ga svakog meseca finansira "ozbiljnim" novcem, napomenuo je ministar i naglasio da je država zbog toga prinuđena da što pre pronađe strateškog partnera koji će prepoznati svoj interes u proizvodnji u "Železari".

Cilj je da "oživimo" "Železaru", da uposlimo nekoliko hiljada ljudi i pomognemo u plasmanu čelika, koji recimo može da služi za proizvodnju šasija u automobilskoj industriji u Kragujevcu ili u namenskoj industriji u Srbiji, kazao je Bačević, podsetivši da je američka kompanija "Ju es stil" nekoliko godina ostvarivala veoma visoke profite od proizvodnje u ovoj kompaniji.


Tender za "C market" produžen do 8. oktobra
Agencija za privatizaciju Srbije produžila je do 8. oktobra rok za dostavljanje ponuda za kupovinu 16,26% ukupnog kapitala trgovinskog preduzeća "C market" iz Beograda.

Tender za prodaju preostalog društvenog kapitala u "C marketu" objavljen je 10. avgusta. Prvobitni rok za dostavu ponuda bio je 3. septembar, a kasnije je produžen do 17. septembra.

Društveni kapital u "C marketu" koji nije preuzela belgijska kompanija "Delhaize", čini 23,23% ukupnog kapitala tog preduzeća. Kako 30% preostalog kapitala "C marketa", po zakonu, pripada malim akcionarima, država prodaje udeo od 16,26% ukupnog kapitala firme koja je sada u većinskom vlasništvu "Delhaize".

Utvrđena minimalna cena za 23% društvenog kapitla "C marketa" je 295,4 EUR po akciji, odnosno ukupno 9,57 mil EUR. Podela besplatnih akcija za sadašnje i bivše radnike tog trgovinskog lanca predviđena je nakon okončanja tendera.

"C market" je nakon potpisivanja ugovora o prodaji dužan da donese odluku o podeli besplatnih akcija bivšim i sadašnjim radnicima i objavi javni poziv za upis akcija na oglasnoj tabli, u Službenom glasniku i u jednom dnevnom listu.

Agencija za privatizaciju je obavestila male akcionare "C marketa" da nisu pozvani da svoje akcije pridruže paketu akcija koje prodaje država jer je praksa da se ugovorom o tendereskoj prodaji društvenog kapitala predvidi obaveza kupca da u određenom roku uputi ponudu za preuzimanje preostalih akcija.

Cena za otkup akcija manjinskih akcionara ne može biti manja od cene ostvarene na tenderu.

U utvrđivanju minimalne cene za društveni kapital "C marketa" nije se uzimala u obzir vrednost transakcije iz 2011. kada je Delez grupa iz Belgije preuzela "Delta Maxi" u čijem je sastavu "C market".

Objašnjeno je da je tada prodato 100% vlasništva u "Delta maxi" sa celokupnom imovinom i obavezama i da dve transakcije nisu uporedive.

"Delhaize" je krajem jula 2011. godine kupio "Delta maxi" za 932,5 mil EUR, uključujući neto dug od 318 miliona. Trgovina "Delhaize Srbija" ima više od 350 prodajnih objakata.

Očekuje se da će "Delhaize" biti jedini zainteresovani kupac na tenderu za prodaju preostalog društvenog kapitala u "C marketu".


Partner for Zelezara Smederevo steelworks in mid-2013?
Minister of Natural Resources, Mining and Spatial Planning Milan Bacevic said Sunday he expected a strategic partner for the Smederevo steel mill to be found in the first half of 2013 in order to restart the production at the factory, Tanjug reports.

- I am a big optimist that we will close that deal very soon. I am even ready to say that it will happen in the first half of the next year - said Minister Bacevic.

Bacevic reminded that a company from Russia, whose name was still kept secret, was interested in the Smederevo steel mill, but he added that there were also other potential partners the government was negotiating with and that all of them were from the East.

These potential partners are mainly Russians and Ukrainians because they use the same technology as the Smederevo steelworks, Bacevic specified.

- We are, of course, looking for the best solution - he added.

Given that the Russian technology is installed at the steel mill in Smederevo, Russians have realized that they could boost steel production by 10 to 15 percent by using that technology, even at this time of crisis, Bacevic pointed out.

Our aim is to revive the steelworks in Smederevo, hire few thousand people and help market steel, which can be used in the production of bodies at the automobile plant in Kragujevac or in the military industry in Serbia, Bacevic said, reminding that U.S. Steel had been reporting very high profits from the production at that factory for several years.


Planum starts working on USD 1 billion project in Angola
Planum construction company from Belgrade has started working on a big project in Angola, worth more than USD 1 billion, said people at that company.

Three protocols have been signed to carry out works on three groups of facilities in this country in soutwest Africa - reconstruction of a military base, construction of a military hospital, and the construction of a number of warehouses and a pharmaceutical factory, Planum CEO Ratomir Todorovic told Tanjug news agency.

These protocols were signed on the basis of an earlier signed interstate agreement between Serbia and Angola.

Planum has a registered company in Angola. Its job also includes drawing plans and preparing studies, all of which adds to the value of the job, Todorovic said and announced that the construction work may kick off in the second half of 2013.

- Our teams of geometers and other experts are already working in the field, where exploration works are underway - Todorovic noted, adding that all phases and procedures were going as planned.

According to Todorovic, Angola has prepared the terrain for these projects, which are all included in its budget, and plans to hire local manpower to work on the construction of these facilities.

Todorovic stressed that the military base that Planum had built almost 30 years earlier would be reconstructed.

Planum has been operating in Angola constantly since 1979, and it has also been present in that country as a local firm over the last twenty years or so.

- We wanted to take advantage of our presence there and good contacts in order to maximally involve our economy, construction companies, SDPR Yugoimport... - said Todorovic.

Angola, which spans nearly 1.2 million square meters and has the population of approximately 20 million, has been the world's quickest-growing economy over the last few years.

Angola possesses large reserves of ores and oil. Since it won independence from Portugal in 1975, its economy was systematically destroyed by a civil war that ended in 2002.

In the period 2001-2011, Angola was the quickest-growing country in the world, developing at the average rate of about 11 percent.

The average growth rate of gross domestic product (GDP) between 2005 and 2007 reached 20 percent.

Angola's GDP measured at purchasing power parity (PPP) was estimated at USD 115.7 billion in 2011, whereas the income per capita stood at USD 5,894.

Angola's FX and gold reserves amounted to 28.3 billion US dollars at the end of 2011.

Angola this year expects its GDP to grow 8 percent.

Its development is driven by oil. Angola is the 3rd country in Africa (after Nigeria and Lybia) in oil production, while a significant role is also played by diamonds.

Over the last few years, other industries as well have been developing at a quick pace. For example, the People's Republic of China, which has granted a USD 2 billion loan to Angola, helps this country install 4G high-speed internet network.

Rich companies from Angola now buy companies in the most important sectors in Portugal, such as energy, banking, telecommunications. They also rule the oil sector and diamond market in that EU member, expressing a big interest in companies operating in the food industry, particularly those producing edible oil, sugar, wine...

On the other hand, a growing number of young, educated Portuguese people are moving to Angola because they cannot find a job at their home country.

Experts forecast that Angola will continue its quick growth and recommend investments and the development of businesses with this country and in it.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta