Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
ISUP
Proces formiranja informacionog sistema za vođenje portfelja akcija - ISUP, počeo je 1997 godine sa usvajanjem Zakona o svojinskoj transformaciji i traje još uvek. Usvajanjem Zakona o tržištu hartija od vrednosti, ISUP je unapređen sa potrebnim procedurama za komunikaciju sa Centralnim registrom. Kako Zakon nalaže da se knjige akcija akcionarskih društava prenesu u Centralni registar, sva akcionarska društva koja svoje knjige akcija vode preko ISUP-a, su, ili će biti, automatski usaglašena sa Centralnim registrom u zakonskom roku.

I pored toga, ostaje obaveza (po Zakonu o računovodstvu) i potreba menadžmenta AD da i dalje vodi potpunu evidenciju svojih akcionara, kao i da bude konstantno usaglašena sa Centralnim registrom.
U ISUP-u se vodi evidencija o:
matičnim podacima akcionara,
emisijama sa oznakom emisije i serije, ISIN i CFI kodu, brojem akcija i nominalnom vrednosti,
svim promenama u vlasništvu nad akcijama sa istorijom (sekundarno tržište, nasledstvo, poklon,...),
stanju vlasništva nad akcijama za svakog akcionara po svim emisijama i osnovama sticanja akcija sa mogućnošću preseka stanja na bilo koji dan u godini,
svim izdatim i poništenim potvrdama o vlasništvu nad akcijama sa razlogom izdavanja/poništenja (do dematerijalizacije),
potvrdama o vlasništvu nad akcijama koje su ostavljene na čuvanje u AD (depo potvrda),
svim datim/primljenim punomoćjima za zastupanje u Skupštini akcionara, formiranje Zastupničke izjave i ostale dokumentacije za zastupanje,
raspodeli/reinvestiranju dobiti sa iznosima/brojem akcija (i iznosom bruto i neto vrednosti dividende),
ratama, uplatama, revalorizovanim obavezama do dana uplate za emitente koji sprovode II krug privatizacije,
iznosu revalorizacije kapitala, kako ukupnog, tako i po akcionarima,
korišćenju ISUP-a, sa istorijom svih promena po korisnicima.
ISUP - ekran 'Glavni meni' ISUP - ekran 'Maticni podaci akcionara' ISUP - ekran 'Strukture kapitala'
Pored osnovnih evidencija ISUP daje mogućnost za sprovođenje procedura, predviđenih za generalno vođenje registra akcionara i portfelja hartija od vrednosti.

Ove procedure obuhvataju poslove i promene vezane za:
dokapitalizaciju,
revalorizaciju,
reinvestiranje dobiti,
obračun i raspodelu dividende,
organizaciju održavanja Skupštine akcionara,
organizaciju prometa na sekundarnom tržištu.
Nakon obavljenog trgovanja akcijama na Berzi, ISUP omogućuje simultano ažuriranje registra akcionara u AD i u Centralnom registru akcija, kao i sprovođenje potrebnih procedura poništavanja potvrda o vlasništvu nad akcijama za prodavce, i generisanja novih potvrda za kupce akcija (do dematerijalizacije).

Sve navedene promene se automatski registruju i u registru zastupnika u Skupštini akcionara.
ISUP - ekran 'Predstavnici u Skupstini' ISUP - ekran 'Izvestaji za rate i uplate' ISUP - ekran 'Isplata dividende'
Na zahtev velikog broja naših klijenata – akcionarskih društava i njihovih akcionara, ISUP poseduje preko 120 standardizovanih izveštaja. Neki od tih izveštaja će direktno odgovoriti na zahteve menadžmenta Akcionarskog društva, a pored toga, postoji i mogućnost kreiranja izveštaja po želji. Takođe, pošto je ISUP instaliran u preko 40 firmi od kojih svaka ima svoje zahteve za izradu izveštaja i novih evidencija, svaka druga firma ima mogućnost da koristi sva rešenja koja su proizvod tih zahteva.

Izveštaje možemo podeliti u sledeće grupe:
Pregled prometa akcija po akcionarima, emisijama ili osnovama sticanja akcija (raniji zakoni, I krug, II krug, tender, aukcija, dokapitalizacija,...),
Stanje akcionara po svakoj emisiji i osnovu sticanja akcija na bilo koji dan u godini,
Registar akcionara sa nominalnom i knjigovodstvenom vrednosti kapitala po akcionarima,
Pregled prometa i vlasnika akcija po emisijama i uspelost emisije (kod dokapitalizacije),
Strukture kapitala po raznim osnovama sa procentima učešća u glasovima, akcijama i/ili kapitalu,
Pregledi izdatih ili poništenih potvrda sa datumima, razlozima i osnovama generisanja/poništenja,
Pregledi opunomoćenih predstavnika u Skupštini akcionara sa brojem glasova i procentom učešća u ukupnom broju glasova, kao i kompletnom analitikom davaoca ovlašćenja po svakom održanom zasedanju,
Pregledi i obaveštenja za uplate akcija u II krugu svojinske transformacije sa analitikom i sintetikom potrebnom za knjiženje u računovodstvu AD,
Razne potvrde, obaveštenja, imenici, spiskovi po više različitih podela akcionara (eksterni, radnici, penzioneri, pravna ili fizička lica...).
ISUP - ekran 'Struktura promena vlasnistva' ISUP - ekran 'Struktura prodavaca' ISUP - zastupljenost u evidenciji akcionara
Pored maksimalne kompatibilnosti sa Centralnim registrom, jedna od glavnih osobina ISUP-a je da se jednom unet podatak u ISUP može prenositi u sve druge informacione sisteme koji se koriste u trgovanju akcijama.

Zbog pojava raznih tumačenja i nedorečenosti propisa, jedan broj akcionarskih društava vode knjige akcija “ručno”, upisujući podatke o akcionarima i njihovom vlasništvu nad akcijama u, za tu namenu, kupljene knjige. Takođe, na našem tržištu se mogu naći i “softverska” rešenja koja predstavljaju samo evidenciju akcionara koja ne može na adekvatan nacin da prati proces trgovanja akcijama na Berzi, kao i usaglašavanje sa Centralnim registrom. Iz tih razloga, stručnjaci Centra vrše prezentaciju ISUP-a svim zainteresovanim firmama, kako bi se bliže upoznali sa njegovim mogućnostima, kao i sa rešenjima koja takav sistem treba da daje.
na vrh
Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta